នេះហេីយជាទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យដែលខំប្រឹងព្យាយាមដេីម្បីប្រទេសយេីងសូមបងប្អូនស៊ែរមួយដេីម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យផង…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមកនៅក្នុងរយះពេលដែលប្រទេសយេីងបានទទួលនៅបរិបថនៅជំងឺកូវីដ១៩ចូលមកបានធ្វេីអោយប្រជាជនមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងការធ្វេីដំណេីរទៅវិញទៅមកនឹងការរកប្រាក់ចំណូលពិតជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយប្រទេសរបស់យេីងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការកែរស្ថានការណ៏នេះខ្លាំងណាស់។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗក៏បានផ្លាស់ប្តូរគឺស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិតជាមិនដឹងថាមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែច្រេីនឡេីងៗទៅដែលធ្វេិអោយលោកគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្នាមានការមមាញឹកខ្លាំងមែនទែន។ក៨បានអោយដឹងថានៅក្នុងការឆ្លងក្នុសហគមន៏កាលពីថ្ងៃទី២០កុម្ភះដែលធ្វេីងោយមានការឆ្លងតៗគ្នាមកចាប់ពីពេលនោហមក។លោកគ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជាមានវិធានការយ៉ាងតឹងរឹងដោយអនុវត្តទៅតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងក៏បានធ្វេីការព្យយាមទប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្កាត់តែនៅតែមិនអាចនឹងទប់ស្កាត់បានទាល់ពេល។នៅក្នុងនោះដែរបានអោយដឹងថាក្រសួងក៏បានចេញនៅវិធីការពារទៅដល់បងប្អូនៀផងដែរដេីម្បីការពារទៅដល់សហគមន៨នឹងប្រទេសហេីយនឹងគ្រួសារដេីម្បីកុំអោយមាការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែច្រេីនដែលនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រ៣កុំ៣ការពារដែលជាអត្ថន័យដែលក្រសួងបានចែងឡេីង។ចាប់ពីពេលមានករណីកូវិដ១៩នេះមកលោកគ្រូពេទ្យទាំង

អស់ពិតជាមានការមមារញឹកមែនទែននឹងពីតជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដែលសឹងតែរកពេលសម្រាកនឹងហូបអាហារក៏មិនទាន់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាឯណេះវិញ ម្នាក់ៗហាក់បីដូចជាយកជីវិតរបស់ខ្លួនផ្ញើក្នុងច្រកមច្ចុរាជទៅហើយ ដោយហេតុថាពួកគាត់ត្រូវបំពេញបេសកម្មទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ សឹងតែរកពេលហូបបាយ ងូតទឹកស្ទើរគ្មានផង តែនេះក៏ព្រោះតួនាទី និង ស្រឡាញ់ប្រជាជន មិនចង់ឃើញទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយវិញទៀតអ្នកមានដឹងទេថា តើគ្រូពេទ្យបានលះបង់អ្វីខ្លះចំពោះសង្គ្រាមកូវីដ-១៩ មួយនេះ ទាំងដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែខ្លាចមិនហ៊ានដើរចេញពីផ្ទះ ព្រោះតែខ្លាចឆ្លង រីឯគ្រូពេទ្យវិញនៅជាមួយជំងឺទាំងមិនរអាចិត្ត ទាំងអស់នេះគឺជាការលះបង់ដ៏ធំធេងមួយ សម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលប្រឹងប្រែងព្យាបាលគ្មានហ៊ានសម្រាក ៕

Leave a Reply