មិនទាន់បញ្ចប់ទៀត….! ឆេះដុំហេីយនៅពេលនេះតារាសម្តែងវ័យក្មេង​ ម៉ៃ​យ៉ា បានចេញមុខមកបកស្រាយនឹងប្រលះ​ អ្នកនាង ដេតម៉ាលីណាដោយសារតែ…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការឡាយរបស់​ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា នៅកាលយប់មុិញនេះបានអោយដឹងថាអ្នកនាងបានបន្តនៅការឆ្លេីយតបនៅរឿងរបស់លោកឌួងឆាយបន្ទាប់ពីបានឃេីញនៅវីដេងូរបស់លោកឌួងឆាយបានបង្ហោះនៅសារបែកធ្លាយនិយាយពីរឿងទ្រពសម្បត្តិដែលម្តាយឪពុកចែកអោយស្រាប់តែអ្នកនាង ដេតម៉ាលីណា បានបញ្ចេញនៅរឿងអាថ៏កំបាំងរបស់លោក​ ឌួងឆាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលលួចលាក់មានស្រីញីនៅខាងក្រៅនឹងបានបង្ហាញនៅលេខទូររបស់ស្រីដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីដែលអ្នកនាង ដេតមា៉លីណាបានកត់ទុក្ខដែលចង់បញ្ជាក់អោយបងប្អូនបានដឹងពីការលួចលាក់របស់លោក ឌួងឆាយ។នៅក្នុងនោះក័បានអោយដឹងថាក៏មានលេខទុរសព្ទ័របស់ តារាសម្តែងវ័យក្មេងដែលឈ្មោះថា កញ្ញា ម៉ៃយ៉ា ផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញនឹងបានដឹងបែប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះក៏បានអោយក្រុមការងារ របស់អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ទាក់ទង់ទៅនឹងបានឆាតទៅតាមបណ្តាញសង្កមគ្រប់ប្រភេទដេីម្បីស្វែងរកចម្លេីយនឹងទាក់ទងចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនងសុីជម្រៅបែបណានៅបេលដែលមិនទាន់ដឹងរឿងមួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញា​ ​ម៉ៃយ៉ា​ ​បាន​ចេញ​មក​អះអាង​និង​បកស្រាយ​ភ្លាម​ៗ​ក្រោយ​ពី​មាន​អ្នក​ខល​ផង​​និង​ទាក់ទង​មក​កាន់​កញ្ញា​​តាម​ប្រព័ន្ធ​តេឡេក្រាម​ផង​ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ចំរូង​ចំរាស់​រវាង​អ្នក​នាង​ដេត ​ម៉ារីណា​ និង​អតីត​ស្វាមី​លោក​ ដួង ឆាយ​ ​ក្នុង​រឿង​ចោ.ទ​ប្រកាន់​ថា​​អតីត​ឧកញ៉ា​រូប​នេះ​មាន​ស្រី​ញី​ច្រើន​។កញ្ញា​ម៉ៃយ៉ា​​ដែល​ជា​អ្នក​សិល្បៈ​វ័យ​ក្មេង​នឹង​ល្បីល្បាញ​នោះ​ ​បាន​ចេញ​មក​ប្រកែក​យ៉ាង​ដាច់​អហង្ការ​តាម​រយៈ​ការ​ Live លើ​ហ្វេសប៊ុក​ថា​រវាង​កញ្ញា​ និង ​លោក​ ដួង ឆាយ មិន​ធ្លាប់​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស៊ី​ជម្រៅ​ណាមួយ​នោះ​ទេ​ ដូច្នេះ​ការ​ដែល​អ្នក​នាង ដេត ម៉ាលីណា​ យក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លេខ​កញ្ញា​​ទៅ​បង្ហោះ​ផ្ដេសផ្ដាស​បែប​នេះ​វា​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពា.ល់​ដ.ល់​កិត្តិយស​និង​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ​របស់​កញ្ញា​ជា​ខ្លាំង​។​កញ្ញា​ ម៉ៃយ៉ា​ បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​ហួស​ចិត្ត​ថា​កញ្ញា​មាន​ស្វាមី (មនុស្ស​ស្រី​) ​រួច​ហើយ​ ​កញ្ញា​មិន​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស៊ី​ជម្រៅ​ជាមួយ​លោក​ ដួង ឆាយ​ ឬមនុស្ស​ប្រុស​ណា​ម្នាក់​នោះ​ទេ ​ទង្វើ​របស់​អ្នក​នាង​ ​ដេត ម៉ាលីណា​បែបនេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មតិ​សាធារណជន​ក៏​ដូច​ជា​អ្នក​បាន​ស្គាល់​កញ្ញា​មួយ​ចំនួន​មាន​ការ​ភ័ន្តច្រឡំ​យ៉ាង​ធ្.ងន់ធ្ងរ​មក​លើ​រូប​កញ្ញា​ ដែល​​ជា​មនុស្ស​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​ការ​និង​រក​ស៊ី​ដោយ​កម្លាំង​ញើស​ឈា.ម​ខ្លួន​ឯង​សុទ្ធសាធ​ជាមួយ​នឹង​ស្វាមី​

អ្នកនាង​ដែល​ជា​មនុស្ស​ស្រី​ដូច​គ្នា​នោះ​។ការ​ចេញ​មក​ទាមទារ​របស់​កញ្ញា​បែបនេះ​ដើម្បី​ចង់​បាន​ភាព​ស្អាតស្អំ​និង​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ​របស់​ខ្លួន​ត្រលប់​មក​វិញ​ព្រោះ​នោះ​ជា​បញ្ហា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​រវាង​អ្នក​នាង ​ដេត ម៉ាលីណា​​ ​និង​លោក​ដួង​ ឆាយ​ សូម​កុំ​យក​កញ្ញា​ដែល​ជា​មនុស្ស​មិនបាន​ដឹង​អី​ទៅ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ឱ្យ​សោះ​ម្យ៉ាង​វិញ​ស្វាមី​កញ្ញា​ក៏​បាន​ផ្ញើសារ​ជា​អក្សរ​ផង​និង​សំឡេង​ផង​ដើម្បី​សុំ​ឱ្យ​អ្នក​នាង​ដេត ម៉ាលីណា​ធ្វើ​ការ​លុប​ផុស​ដែល​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​កញ្ញា​ម៉ៃយ៉ា ប៉ុន្តែ​អ្នក​នាង​ ដេត ម៉ាលីណា​អាន​ហើយ​បែរ​ជា​ឆ្លើយតប​ទៅ​វិញ​។សូម​បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​នាង​ ដេត ម៉ាលីណា​ ​និង​ ​អតីត​ស្វាមី​ លោក​ ដួង ឆាយ​ ក្រោយ​ពី​បាន​លែងលះ​គ្នា​រួចរាល់ហើយ​នោះ​ ពេល​នេះ​បាន​ចេញ​មក​បកអាក្រាត​និង​ហែកហួរ​គ្នា​ដោយ​ចោទ​ប្រកាន់​គ្នា​ទៅវិញ​​ទៅមក​យក​ត្រូវ​រៀង​ខ្លួន​ដោយ​ភាគ​ច្រើន​​រឿង​ចម្រូង​ចម្រាស់​រវាងអ្នក​ទាំង​ពីរ​គឹ​បញ្ហា​​​ការ​ចែក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្នា​មិន​ត្រូវ​​ក្រោយ​លែ.ងលះ​៕

Leave a Reply